การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน

MULTIMILLIONAIRE THAILAND

26 August 2020

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ www.ghbank.co.th