ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ครั้งที่ 9 โครงการ GHB Reward

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ครั้งที่ 9 โครงการ GHB Reward

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท มูลค่า  51,076.3536 บาท จำนวน 14 รางวัล
1.    คุณกฤติกา อาชานัยนันท์
2.    คุณกัลปพฤกษ์ วิจิตรกาญจน์
3.    คุณสุดารัตน์ วิศิษฏ์ธีระกุล
4.    คุณกมลรัตน์ ราศรี
5.    คุณสิริลักษณ์ วงษ์ถาวร    
6.    คุณสุพัชยาฌ์ โรจนอัครยากูล
7.    คุณกิตติพงศ์ ทิฮ่อน
8.    คุณนิภาพร กุลมาตย์
9.    คุณเกศรารัตน์ จันทร์จริยากุล
10.  คุณกติกา โหราศาสตร์
11.  คุณพีรพัฒน์ กิจสำเร็จ
12.  คุณศิริโฉม เสงี่ยมศักดิ์
13.  คุณณฤดี จินตนานุสรณ์
14.  คุณสวัสดิ์ รอดอินทร์

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท มูลค่า  25,570.2768 บาท จำนวน 40 รางวัล
1.    คุณสมเกียรติ ภูมีสุข
2.    คุณพิสิฐพงศ์ ขุนทิพย์
3.    คุณวิทวัส ภุมวิภาชน์
4.    คุณจีระพัฒน์ สอนแสง
5.    คุณพิไลพร ไชยศร
6.    คุณสมพงษ์ นันทรักษ์
7.    คุณพัสกร มีสิงห์
8.    คุณทัศพัฒน์ เดชธนาไพบูลย์
9.    คุณสุวรรณี  คุ้มพยา
10.  คุณจินดา มุขศรี
11.  คุณนิภาภรณ์ รินรส
12.  คุณชัชดาพร วัฒนากรแก้ว
13.  คุณพรพิมล พรหมโชติรัตน์
14.  คุณเกศราภรณ์ บุญปลิว
15.  คุณมงคล เอกปัญญาพงศ์
16.  คุณจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
17.  คุณอภิชา สังฆะพรหม
18.  คุณเข็มทิศ เพชรทอง
19.  คุณณัฐหทัย เพชรโชติวงศ์
20.  คุณพิมผกา ศรียอด
21.  คุณธนาคม มหาชัยพงศ์กุล
22.  คุณประภัสรา ประกอบสุข
23.  คุณศิริพงศ์ สีหา
24.  คุณโรม อนุกูล
25.  คุณองอาจ หวัดวาปี
26.  คุณเทพฤทธิ์ ซินโซ
27.  คุณประยูร แสงทอง
28.  คุณปกรณ์ สำเร็จ
29.  คุณณัฐภัทร นิยม
30.  คุณไพลิน ภูวงษ์
31.  คุณปรเมษฐ์ บูรณะเสรี
32.  คุณวิมล สบู่ม่วง
33.  คุณสุปรียา วิจิตรไพโรจน์
34.  คุณศักดิ์ชาย พนมไพร
35.  คุณจิรัสย์ วงศ์จรัสมณี
36.  คุณปิยะวดี พรหมมาศ
37.  คุณพิมพ์พิมล สิงห์คำ
38.  คุณสุชาฎา ศิริพัฒน์
39.  คุณคอลีเยาะ วานิ
40.  คุณนงนุช สุขพูล

Link ที่เกี่ยวข้อง : https://reward.ghbank.co.th/