#THEJOYTOCOME

#THEJOYTOCOME


แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน จะทำให้วิถีชิวิตเดิม ๆ ของเราเปลี่ยนไปแค่ไหน แต่ไม่สามารถเปลี่ยนตัวตนเราได้ และอีกไม่นานเกินรอ ความอิสระที่เรารอคอยจะกลับมาโดยไม่ต้องเว้นระยะห่าง และเมื่อเวลานั้นมาถึง เราจะกลับมา JOY ไปด้วยกัน

#BMWTH
#TheJoyToCome
#StaySafe
#StayHealthy