อยากลงทุนหุ้นเพื่อผลตอบแทนเยอะๆ แต่ไม่อยากเผชิญกับความผันผวนที่สูงเกินไป ต้องทำความรู้จัก ASSET ALLOCATION

อยากลงทุนหุ้นเพื่อผลตอบแทนเยอะๆ แต่ไม่อยากเผชิญกับความผันผวนที่สูงเกินไป ต้องทำความรู้จัก ASSET ALLOCATION

คุณเคยไหม อยากลงทุนหุ้นเพื่อเปิดรับผลตอบแทนเยอะๆ แต่ไม่อยากเผชิญกับความผันผวนที่สูงเกินไป หรืออยากได้ผลตอบแทนที่มั่นคงในหุ้นกู้ แต่ก็ไม่อยากพลาดโอกาสเติบโตไปพร้อมกับบริษัทชั้นนำ

หากคุณเคยเป็นแบบนี้ เราขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ Asset Allocation

กลยุทธ์การลงทุนที่สร้างสมดุลระหว่างโอกาสการสร้างผลตอบแทนและความมั่นคงที่เหมาะกับตัวคุณ ช่วยให้ไม่พลาดการเติบโตเมื่อเศรฐกิจขยายตัว และยังสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในช่วงเศรฐกิจซบเซา โดยการหาสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมในสินทรัพย์แต่ละประเภทจากการจัดความสมดุลระหว่าง 1) อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ 2) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ 3) กรอบเวลาการลงทุน

Expected Return
• ควรประเมินผลตอบแทนที่ต้องการทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เช่น สภาพคล่อง รายได้หลังเกษียณ กำลังซื้อที่แท้จริง ภาระหนี้สิน และเงินสำรอง
• ควรคำนึงถึงดอกเบี้ยทบต้น หรือ ผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่เกิดจากการนำเงินไปลงทุนต่อ

Suitable Risk
• ประเมินระดับความเสี่ยงต่อการลงทุนที่เหมาะสมและยอมรับได้ โดยการตอบแบบสอบถาม ที่จะช่วยประเมินความสามารถในการรับความกดดันเมื่อผลตอบแทนเป็นลบ หรือ ขาดทุน

Time Horizon
• ระยะเวลาส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการรับความเสี่ยง
• เมื่อคุณมีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวขึ้น คุณสามารถจัดพอร์ตการลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มากและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนคาดหวังมากขึ้น
• คนที่มีช่วงเวลาลงทุนที่สั้นกว่าอาจต้องการความต้องการสภาพคล่องมากขึ้น

การจัดสรรการลงทุนแบบ Asset Allocation มีพื้นฐานหลักเป็นการผสมผสานระหว่างสินทรัพย์ประเภท หุ้น ตราสารหนี้ และ เงินสด โดย “หุ้น” เป็นสินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนคาดหวังที่สูง แต่ก็มาพร้อมกับความผันผวนที่สูงตามปัจจัยเศรษฐกิจต่างๆ ในขณะที่ “ตราสารหนี้” มีความผันผวนที่ต่ำกว่า และผลตอบแทนที่คาดหวังต่ำกว่าแต่ก็ยังสร้างผลตอบแทนได้ในช่วงเศรษฐกิจซบเซา และสินทรัพย์ประเภท “เงินสด” ที่รวมถึง เงินฝากและกองทุนตลาดเงิน มีผลตอบแทนที่มั่นคงที่สุด แต่ก็น้อยที่สุดใน 3 ประเภท

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้การผสมผสานการลงทุนในสินทรัพย์ทั้ง 3 ประเภท ที่ผลตอบแทนไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันตลอดเวลา ช่วยเปิดรับการเติบโตในสินทรัพย์เสี่ยง ลดการพึ่งพาสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง และเพิ่มศักยภาพในการลดผลกระทบจากการขาดทุนของพอร์ตลงทุน ทั้งหมดนี้ คือ ประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยง (Diversification) ที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายการลงทุนได้ราบรื่นขึ้น

Investment by KKPFG