MONEY TREE DEVELOPING TOMORROW’S FINANCIAL GENIUSES

MONEY TREE DEVELOPING TOMORROW’S FINANCIAL GENIUSES

ด้วยความเชื่อที่ว่าเด็กทุกคนมีพรสวรรค์ และหากส่งเสริมให้ถูกทางและถูกวิธีก็จะสามารถสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จได้ในอนาคต ที่ สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็ก FasTracKids จึงเน้นสอนโปรแกรมกระตุ้นทักษะ 5 ด้าน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การประสานงานร่วมมือซึ่งกันและกัน การสื่อสารและความมั่นใจ ซึ่งเป็นรากฐานการเรียนรู้อย่างบูรณาการที่ช่วยให้เด็ก ในศตวรรษที่ 21 สามารถต่อยอด พัฒนาความรู้และการใช้ชีวิตให้อยู่รอดได้ในสังคม

นอกจากนี้ที่ FasTracKids ยังเป็น Master Franchise ของ Money Tree ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโปรแกรมสอนพื้นฐานด้านการเงินแบบบูรณาการให้กับเด็กๆ มีความเข้าใจ มีประสบการณ์จริง สนุกกับการเรียน เนื่องจาก คุณพรศริน เมธีวัชรานนท์ หรือ คุณโอ๋ ผู้บริหารสถาบันพัฒนาศักยภาพเด็ก FasTracKids เล็งเห็นว่า

“เด็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคน ยังขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการเงิน รวมทั้งหลักสูตร การเรียนการสอนก็ไม่ได้มุ่งเน้นความสำคัญของทักษะการวางแผนและบริหารการเงินให้กับเด็ก ทั้งที่เป็นเรื่องจำเป็น แต่เมื่อเด็กโตขึ้นพวกเขาได้รับการคาดหวังให้บริหารเงินเป็น ใช้เงินเป็น และเพิ่งมีการเริ่มให้ความสำคัญเมื่อเป็นวัยรุ่น แต่เมื่อถึงตอนนั้นก็มักจะช้าไปแล้ว เราจึงนำโปรแกรม Money Tree เข้ามาสอนที่ FasTracKids เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินอย่างถูกต้อง สามารถคิดได้ด้วยตัวเอง Money Tree จะสอนเรื่องการเงินตั้งแต่ต้นคือความรู้ขั้นพื้นฐานทางการเงินไปจนถึงการลงทุน มีทั้งหมด 9 ชั้นปี แต่ละชั้นปีมี 24 บทเรียน”

Money Tree เป็นโปรแกรมที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยของประเทศสิงคโปร์ เป็นผู้บุกเบิกและให้บริการด้านการศึกษาทางการเงินสำหรับเด็ก ครอบคลุม 7 ประเทศ กว่า 1,300 โรงเรียน และมีเด็กที่ผ่านโปรแกรมนี้แล้วกว่า 60,000 คน ทั้งนี้โปรแกรมการสอนจะถูกจัดหมวดหมู่ตามกลุ่มอายุ คือ เด็ก 6-8 ปี 9-12 ปี และ 13-17 ปี ทั้งหมด 3 ระดับ ตั้งแต่ Basic Junior-Apprentice สิ่งที่เด็กๆ จะได้รับจากการเรียนการสอน ได้แก่ 1.ความรู้ขั้นพื้นฐานทางการเงินตั้งแต่เงินคืออะไร จนไปถึงการลงทุนและการเป็นผู้ประกอบการ 2.ฝึกฝนสร้างนิสัยทางการเงินที่ดี เช่น นิสัยการออม การตัดสินใจในการใช้เงิน การลงทุนอย่างมีวินัยและถูกต้อง 3.เป็นวัคซีนป้องกันการใช้จ่าย การตัดสินใจที่มาจากอิทธิพลของคนรอบข้างและสิ่งเร้าภายนอก โดย ผ่านการเล่นเกมส์ในทุกบทเรียน เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์จริงใน การใช้และวางแผนการเงิน ด้วยเครื่องมือในชั้นเรียนที่ Money Tree คิดค้นขึ้น เช่น สกุลเงิน Money Tree กิจกรรมต่างๆ และการทดสอบความถนัดทางการเงินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Money Tree เท่านั้น

อย่างไรก็ตามก่อนที่เด็กๆ จะเข้าเรียนโปรแกรม Money Tree ของ FasTracKids เราจะแนะนำให้ทำ Finger Scan วิเคราะห์ศักยภาพของเด็กก่อน เพื่อหารูปแบบการสอนให้ตรงกับเด็กแต่ละคน ช่วยให้เด็กมีความสุขสนุกในการเรียน ได้รับประโยชน์สูงสุดและพัฒนาได้รวดเร็ว ซึ่งการสแกนลายนิ้วมือเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพแฝงก่อนกำเนิดด้วยระบบ DGPA Dermatoglyphics & Gene Potential Analysis) ประยุกต์มาจากศาสตร์ลายผิววิทยา ผลวิเคราะห์จาก DGPA สามารถ บ่งบอกศักยภาพของแต่ละบุคคลครอบคลุมและชัดเจน ทั้งความถนัด ความด้อยของศักยภาพที่แท้จริง ตั้งแต่กำเนิด รวมถึงลักษณะนิสัย กระบวนการเรียนรู้และการคิด จึงช่วยให้ค้นพบแนวทางที่ถูกต้องในการพัฒนาเด็กให้ตรงกับศักยภาพ นำมาซึ่งความสุขความสำเร็จในการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมในสังคม โปรแกรม Money Tree จึงเป็นโปรแกรมเสริมทักษะที่แตกต่างจากโปรแกรมอื่นในตลาด ซึ่งจะให้ความรู้ ปูพื้นฐาน และให้ความรู้ทางการเงินและการใช้เงินของเด็กๆ และฝึกฝนวินัยและลักษณะการใช้เงิน การออม การบริหาร การเงินของเด็กๆ ในอนาคต ดังนั้นควรเริ่มเตรียมความพร้อมของลูกให้มีวินัย มีความรู้ในการบริหาร และวางแผนทางการเงินของเขาในอนาคตเสียตั้งแต่วันนี้“เพราะเราตั้งใจสร้างฟันเฟืองที่ดี เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนไปได้ MoneyTree จึงเป็นหลักสูตรทางการเงินสำหรับเด็กๆ ที่จะมอบความรู้ขั้นพื้นฐานทางการเงินฝึกฝนนิสัยการออม การใช้ และการลงทุน และเป็นวัคซีนป้องกันการใช้จ่าย โดยจะทำให้เด็กๆ รู้ว่าควรใช้เงินอย่างไรซึ่งรากฐานเหล่านี้จะฝังลึก และส่งผลให้พวกเขาสามารถวางแผนชีวิตและการเงินได้อย่างถูกต้อง และพร้อมก่อนทุกคน”

Website : www.fastrackidsthailand.com