ART FOR ALL NATIONAL OUTSTANDING PROJECT POWERED BY VOLUNTEERS

ART FOR ALL NATIONAL OUTSTANDING PROJECT POWERED BY VOLUNTEERS

หยั่งรากยืนต้นสู่ทศวรรษที่สองของ ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) จากการริเริ่มบุกเบิกและทุ่มเทของ ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ด้วยแนวคิดว่า ศิลปะนั้นไซร้...มีไว้เพื่อมวลมนุษย์

โครงการ มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยอาศัยศิลปะเป็นเครื่องมือกล่อมเกลาจิตใจ ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนปกติและเยาวชนพิการทุกประเภทได้พัฒนาร่วมกัน โดยการรวมบุคคลที่มีประสบการณ์ทางร่างกายที่แตกต่างมาเป็นเงาสะท้อนความคิดและจิตวิญญาณให้แก่กันและกัน ซึ่งมีกระบวนการส่งเสริมความสามารถในศาสตร์องค์ความรู้ 5 คน รวมเป็น 1 อัจฉริยะ โดยให้บุคคลตาบอดทำหน้าที่เสมือนเป็นปากและหู คนหูหนวกช่วยทำหน้าที่เป็นตา คนพิการแขนขาเป็นปัญญา ผู้มีพัฒนาการด้านสมองช้าแต่ร่างกายสมบูรณ์เป็นกำลังให้กับเพื่อนในกลุ่ม โดยผ่านการประสานรวมของเยาวชนปกติผู้มีจิตเมตตา ภายใต้ปรัชญา ก้าวข้ามขีดจำกัด และปณิธาน ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่คุณธรรม นำความสุขเพราะ “มนุษย์” ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ กาย ปัญญา และจิตใจ หากกีฬาเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือพัฒนาร่างกาย การศึกษาช่วยพัฒนาสติปัญญา “ศิลปะ” จึงเป็นสิ่งจรรโลงใจให้เปี่ยมด้วยความสุขและศานติ

จากศิลปะเพื่อเยาวชน พัฒนาไปสู่ศิลปะเพื่อผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยให้ก้าวข้ามขีดจำกัดสภาพแวดล้อมทางกายไปสู่ความสงบศานติทางใจ เพื่อสร้างแนวทางพัฒนาชีวิตท่ามกลางเงื่อนไขการมีโซ่ตรวนต่างอาภรณ์ ให้จุดสว่างในความมืดที่สุดของจิตวิญญาณมนุษย์ในแดนประหาร

ภายใต้ปรัชญา “ก้าวข้ามขีดจำกัด” ซึ่งหมายถึง การก้าวข้ามขีดจำกัดทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ตลอดจนขีดจำกัดของสภาพแวดล้อมทางกายภาพมุ่งไปสู่การพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและมีคุณธรรมเพื่อสังคมในอนาคต ส่งผลให้ ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และตกผลึกองค์กรความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภายในระดับองค์กรหรือระดับประเทศได้ ภายใต้ ปณิธาน “ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่คุณธรรม นำความสุข”

เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะชีวิต มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All Foundation) จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนเป็นบุคคล ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม ส่งเสริมและชี้นำสังคมให้ตระหนักถึงการพัฒนาด้านจิตใจ คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และองค์ความรู้ซึ่งได้จากการพัฒนากระบวนการในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการจัดการความรู้ผ่ายการปฏิบัติจริง พัฒนาไปสู่ทฤษฎีการร่วมเรียน ห้องเรียนคุณธรรม วัคซีนชีวิต การสร้างเจตนคติ ศิลปะบำบัด ฯลฯ จึงถือเป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน เป็นผู้นำทางปัญญาและจิตวิญญาณ เพื่อความมั่นคงของชีวิตอย่างแท้จริง
สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับประเทศนั้น “Art for All” เป็นจุดกำเนิดแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการกับปัญหาและการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ ส่งผลให้เกิดเครือข่ายด้านศิลปะเพื่อการพัฒนามนุษย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะศาสตร์องค์ความรู้ “ห้าคนรวมเป็นหนึ่งอัจฉริยะ” รวมถึงสามารถช่วยลดงบประมาณของรัฐ เพื่อการดูแลผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการในที่สุด

Art for All Village for Children with Disabilities
โครงการหมู่บ้านศิลปะเพื่อมวลมนุษย์สำหรับเด็กพิการ (Art for All Village for Children with Disabilities) มีจุดประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ในการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้พิการทุกประเภท อาทิ คนตาบอด คนหูหนวก คนขาดแขน-ขาและคนปัญญาอ่อน ให้ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือเกื้อกูล ฝึกที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ ตลอดจนการฝึกวิชาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข นอกจากนั้น หมู่บ้านศิลปะเพื่อมวลมนุษย์สำหรับเด็กพิการ ยังจัดให้เป็นสถานที่สำหรับดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดค่าย การจัดประชุมเสวนา การเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่การนำศิลปะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนพิการ การจัดแสดงนิทรรศการและการจัดจำหน่ายผลงานของคนพิการภายในหมู่บ้าน

หมู่บ้านศิลปะเพื่อมวลมนุษย์มุ่งหวังที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของคนพิการไม่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง แต่มุ่งที่จะให้คนพิการได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย จิตใจและการดำรงชีวิต ให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของประเทศต่อไปทั้งนี้ การก้าวข้ามขีดจำกัดทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ตลอดจนขีดจำกัดของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ล้วนแล้วแต่มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ เคารพในความหลากหลาย และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม ซึ่งคุณคือหนึ่งในแรงขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดสิ่งดีดีต่อสังคม

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสกับมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้ทำกิจกรรมและมีสถานที่กิจกรรมซึ่งเป็นแหล่งศึกษา ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ความคิด และทักษะการดำรงชีวิต ผ่านช่องทางแบ่งปันน้ำใจ บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์” เลขที่ 152-4-34995-6 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ (ทุกใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษาเงินได้ประจำปี) สนใจติดต่อ โทร 087 672 7258 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.artforall.or.th