CONCENTRATE THE MIND ON THE PRESENT MOMENT

CONCENTRATE THE MIND ON THE PRESENT MOMENT

ราตรีมีค่า
บุคคลไม่ควรหวนนึกถึงแต่อดีต ไม่ควรห่วงแต่อนาคต เป็นคนเข้าใจปัจจุบันชัดเจน ไม่ง่อนแง่นในปัจจุบันธรรม ควรหมั่นทำความเพียรในวันนี้ เพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีสำหรับเราหรือไม่ ความตายผัดเพี้ยนไม่ได้ บุคคลที่มีความสำนึกและปฏิบัติเช่นนี้เนืองนิตย์ พระองค์ตรัสเรียกว่าเป็นผู้มีราตรีมีค่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ได้ตรัสเรื่องบุคคลมีราตรีมีค่าแก่ภิกษุทั้งหลาย

ที่มา :
พระไตรปิฎก สำหรับพระนวกะ และ พุทธศาสนิกชนทั่วไป เล่ม 6
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์วรรคที่ 4 ชื่อ วิภังควรรค หน้า 94