CHOOSE ORGANIC FOR A HEALTHY LIFESTYLE AND GOOD FOR NATURE

CHOOSE ORGANIC FOR A HEALTHY LIFESTYLE AND GOOD FOR NATURE

ในช่วงหลายปีมานี้ ผู้บริโภคเริ่มหันมานิยมสินค้าออร์แกนิกหรือสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ในห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีสินค้าที่ติดฉลากระบุว่าเป็นออร์แกนิก ให้เลือกซื้อมากขึ้นตามไปด้วย แต่ในฐานะผู้บริโภคทุกคนทราบหรือไม่ว่าสินค้าออร์แกนิกคืออะไร และการจะระบุว่าเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกได้ต้องผ่านมาตรฐานอะไรบ้าง เพราะโดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากพื้นฐานอันแท้จริงของธรรมชาติ เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ โดยไม่มีการปนเปื้อนของสารสังเคราะห์ใดๆ ในทุกขั้นตอนการผลิตทั้งพืช ผัก ผลไม้ รวมทั้งสัตว์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเก็บเกี่ยวถึงมือผู้บริโภค นั่นคือไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ทำการกำจัด ศัตรูพืช วัชพืช ด้วยสารเคมีและยาฆ่าแมลง และในส่วนของสัตว์ออร์แกนิก ต้องไม่ใช้สารฮอร์โมนในการฉีดเร่งและยาปฏิชีวนะ รวมทั้งพื้นดินที่อาศัยอยู่ แหล่งน้ำ และอาหาร ต้องระวังการปนเปื้อนเคมีจากพื้นที่ใกล้เคียงด้วย นอกจากนี้พันธุ์พืชที่ใช้ปลูกหรือเลี้ยงต้องไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม

ในชีวิตประจำวันคนเรามีความเสี่ยงต่อการรับสารเคมี ทั้งยาฆ่าแมลง สารกันบูด ยาฆ่าเชื้อ โลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว ปรอท พลาสติกจากกระบวนการปิโตรเคมี ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ จากอาหาร น้ำดื่ม และภาชนะที่ใส่เครื่องสำอาง อากาศ รวมถึงสิ่งแวดล้อม ผ่านการสัมผัส การกิน ล้วนแต่ส่งผลถึงสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลันและในระยะยาว ทั้งต่อตนเองและส่งผลไปยังเลือดเนื้อเชื้อไข การรับสารพิษในปริมาณที่น้อยแต่สะสมเป็นสาเหตุของมะเร็ง การกลายพันธุ์ และความพิการไปยังรุ่นสู่รุ่นได้ การรับประทานอาหารออร์แกนิก นอกจากจะช่วยต้านโรคต่างๆ ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง และหากรับประทานอาหารออร์แกนิกตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคทั้งหลายต่อลูกน้อย เช่น โรคหอบหืด ออทิสติก ภูมิต้านทานบกพร่อง โรคมะเร็ง และยังช่วยทำให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย

เพราะแนวคิดออร์แกนิกของกระบวนการผลิตอาหารแบบยั่งยืนช่วยส่งเสริมวงจรทางชีวภาพ ให้ความสำคัญกับทุกสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ขนาดเล็กอย่างจุลชีพในดินไปจนถึงพืชและสัตว์ ที่มีขนาดใหญ่ โดยแนวคิดนี้ถูกพัฒนาครั้งแรกเพื่อสินค้า ทางเกษตรที่ไม่มีการแปรรูป ซึ่งสินค้าเกษตรไม่แปรรูปที่เป็นออร์แกนิกที่ถูกต้องควรผ่านการรับรอง มีตราสัญลักษณ์ จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเป็นสากล เช่น USDA, IFOAM หรือ JAS เป็นต้น

หลายคนมองไม่เห็นประโยชน์ของอาหารออร์แกนิกและมองว่าเป็นเรื่องสิ้นเปลือง แต่ถ้าคุณไม่เจอปัญหาสุขภาพกับตัวเองก็คงจะไม่รู้ แนวคิดที่ว่า การลงทุนเพื่อสุขภาพในวันนี้ย่อมดีกว่าการเสียเงินรักษาความเจ็บป่วยของตัวเองในอนาคตซึ่งมีผลเสียมากกว่านั้นไม่เกินจริงเลย และในตอนนี้ควรต้องเริ่มตระหนักแล้วหันมาเลือกบริโภคสินค้าออร์แกนิก อย่างจริงจังกันสักที

สนับสนุนข้อมูลโดย
Tel : 02 141 1394 - 98
Facebook : 4care
Website : www.4care.co.th