GUCCI : NEW FORMS OF SUBJECTIFICATION

GUCCI : NEW FORMS OF SUBJECTIFICATION

ในอดีต การควบคุมชีวิตของคนอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้นำ เป็นการบริหารอำนาจจากส่วนบนลงสู่ด้านล่าง ซึ่งเป็นการปกครองที่มีความเผด็จการหากแต่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก


ปัจจุบันพลังอำนาจได้รับจาก “พลังอำนาจขนาดเล็ก” ที่มารวมตัวกันเป็นสังคม อันก่อให้เกิดความเป็นรัฐบาลแบบครอบคลุม ประกอบไปด้วยสถาบัน อุปกรณ์ และกลไกการทำงานต่างๆที่ถูกนำมาใช้ในการปราบปราม การจัดให้มีกฎระเบียบเพื่อปรับพฤติกรรม กำหนดขึ้นโดยบุคคลภายในสังคม อำนาจดังกล่าวมีใช้อยู่ทุกวันผ่านการกีดกันและสั่งห้าม เพื่อป้องกันการใช้วาทกรรมอย่างอิสระจนเกินไป และจบลงด้วยการสร้างสังคมที่มีระเบียบวินัย หรือสังคมที่มีการควบคุม จำกัดสิทธิ์ และการบังคับใช้กฎหมาย


เกี่ยวกับเรื่องนี้ Foucault ได้กล่าวเกี่ยวกับ “การเมืองระดับชีวภาพ” ซึ่งมีอำนาจเหนือชีวิตและร่างกายของเราไว้ว่า มันเป็นอำนาจที่ทำให้สิ่งมีชีวิตบางกลุ่มมีความถูกต้องทางกฎหมาย และจำกัดสิทธิ์สิ่งมีชีวิตอื่นภายใต้ระบอบการปกครองแบบควบคุมและ/หรือแบบล่องหน เป็นอำนาจที่กำหนดแนวทางปฏิบัติและเส้นทางดำเนินชีวิต มีกำหนดกฎเกณฑ์ของความเป็นมาตรฐาน ที่มีการเฝ้าระวังและการลงโทษ ที่จัดประเภทและควบคุมเอกลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตให้ถูกผูกติดอยู่กับอคติทางใจ แต่หากอำนาจนี้ถูกนำมาใช้กับชีวิตผู้คน คงไม่มีสิ่งใดจะสามารถต้านทานได้ และจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างรูปแบบเนื้อหาใหม่เพื่อปลดปล่อยแรงกดดันที่เกิดขึ้นจากบรรทัดฐานของสังคม

คำถามคือ แฟชั่นจะสามารถเติมเต็มความต้องการนี้ได้หรือไม่? เราสามารถนำแฟชั่นมาใช้เป็นเครื่องมือต่อต้านกระแสสังคมได้หรือไม่? แฟชั่นสามารถสร้างอิสรภาพในการทดลอง ฝ่าฝืนทุกกฎระเบียบ เป็นตัวแทนของการปลดปล่อย และกำหนดความเป็นตัวตนได้หรือไม่? หรือแฟชั่นจะกลายเป็นเครื่องมือของรัฐบาลยุคเสรีนิยม ที่จบลงด้วยการสร้างบรรทัดฐานสังคมใหม่ แล้วเปลี่ยนอิสรภาพมาเป็นสินค้า และการปลดแอกให้เป็นแค่สัญญาลมปาก?

เส้นกั้นทางความคิดเป็นเพียงเส้นบางๆและเสี่ยงอันตรายเสมอ ซึ่งต้องพึ่งพาทักษะการแปลงสารในเกมส์การเมือง แฟชั่นเป็นส่วนของพลังอำนาจขนาดเล็กที่แทรกซึมอยู่ในทุกชีวิตของพวกเรา

การสร้างยาแก้พิษด้วยการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมไม่ได้หมายความว่าเป็นการออกคำสั่งใหม่เพื่อค้านคำสั่งเดิมเก่า และไม่ใช่การกำจัดกฎระเบียบเก่าด้วยกฎระเบียบใหม่ แต่เราอยากให้แฟชั่นเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่อนุญาตให้ผู้คนสามารถมองเห็นทุกความเป็นไปได้ ชี้นำแนวทาง เปิดเผย สร้างวัฒนธรรมความงาม ส่งเสริมความหลากหลายในทุกรูปแบบ และที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนาทักษะการสร้างตัวตน ดูเหมือนนั่นจะเป็นวิธีเดียวที่แฟชั่นจะกลายมาเป็นแรงต้านที่แสดงออกอย่างชัดเจน ทำให้แต่ละคนและทุกคนสร้างจุดยืนอยู่ตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ในโลกนี้ นอกเหนือจากบรรทัดฐานที่ได้รับแรงกดดันจากภายนอก แฟชั่นสามารถทำหน้าที่เป็นพื้นที่ยืนยันความเป็นตนเอง และทำให้ความปรารถนาของตนเองส่องประกายได้


สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Gucci ได้ที่เว็บไซต์ www.gucci.com