สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจิมแผ่นทองคำหุ้มปลียอดพระธาตุพนมบรมเจดีย์

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจิมแผ่นทองคำหุ้มปลียอดพระธาตุพนมบรมเจดีย์

สมเด็จอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานเจิมแผ่นทองคำหุ้มปลียอดพระธาตุพนมบรมเจดีย์ ซึ่งบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับธนาคารออมสิน และคณะพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันทำบุญถวายทองคำน้ำหนักรวม 40,579.61 กรัม เป็นเงินรวมกว่า 59 ล้านบาท ขึ้นรูปเป็นแผ่นทองคำหุ้มปลียอดพระธาตุพนมบรมเจดีย์ความสูง 4 เมตร เพื่อเป็นพุทธบูชาให้องค์พระธาตุพนมบรมเจดีย์ปูชนียสถาน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีประวัติยาวนานมากว่า 2,500 ปี ดำรงไว้ซึ่งความสง่างาม โดยมีคุณสมิตา จิระเสถียรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าเฝ้าสมเด็จอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการนี้ด้วย ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

Read More : www.dhipayalife.co.th