ธอส.คว้ามาตรฐาน ISO/IEC 38500 รับรองการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ธอส.คว้ามาตรฐาน ISO/IEC 38500 รับรองการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 38500 การกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในการตรวจประเมิน ออกใบรับรอง และให้บริการฝึกอบรมด้านระบบการจัดการมาตรฐมอบให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีนายไพโรจน์ เกรียงเชี่ยวชาญ Client / Operation Manager เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ซึ่งมาตรฐาน ISO/IEC 38500 ที่ ธอส. ได้รับในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี (IT Governance) ของ ธอส. เป็นไปตามมาตรฐานสากล ก่อให้เกิดการบริหารและบูรณาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบ ใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตอบสนองและรองรับความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคารได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ พิธีมอบประกาศนียบัตรดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักกรรมการผู้จัดการ ชั้น 10 อาคาร ธอส. สำนักงานใหญ่

สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่
Website : www.ghbank.co.th
Facebook : www.facebook.com/ghbank
Call Center : 0-2645-9000