มติคณะกรรมการ ธอส. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศิริไล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (วาระที่ 2)

มติคณะกรรมการ ธอส. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศิริไล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (วาระที่ 2)

คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศิริไล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วาระที่ 2 โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ : ฉัตรชัย ศิริไล
อายุ : 48 ปี (พฤศจิกายน พ.ศ. 2514)
การศึกษา :
• ปริญญาโท (Master of Computer Science) จาก Syracuse University, New York, USA (นักเรียนทุนธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1)
• ปริญญาตรี (สถิติศาสตรบัณฑิต) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ปี 2539 – ปัจจุบัน)
• ผู้อำนวยการฝ่าย วิเคราะห์การตลาด / สำนักกรรมการผู้จัดการ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร / สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
• รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อ
• กรรมการผู้จัดการ
ผลงานการบริหารงานที่สำคัญในวาระที่ 1 (4 พ.ค. 2559 - 3 พ.ค. 2563)
• โครงการบ้านล้านหลัง
• โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ
• ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้สูงกว่า 2 แสนล้านบาทได้เป็นครั้งแรกในรอบ 65 ปี เมื่อปี 2561 และ 2562
• พัฒนาระบบงานหลัก GHB System
• ปรับปรุงช่องทาง Digital Service และโครงการ Payment Gateway อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าด้วย
• Application : GHB ALL
• Application : GHBank Smart NPA
• Application : GHBank Smart Booth
• GHB Mobile Deposit : เครื่องฝากเงินประชารัฐ
• เครื่องชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ LRM
• เครื่องชำระเงินกู้ไร้เงินสด QR Non Cash Payment
• แก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งผลให้จำหน่ายสลากออมทรัพย์ได้
• ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและรางวัลจากสลากออมทรัพย์ และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
• รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561
• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
• รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
• รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ
• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล
• รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม
• รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งมอบให้แก่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ
• รางวัลชมเชย ประเภทรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
• รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Awards) ธอส. ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นอันดับ 1 ที่ 99.06 คะแนน (คะแนนประเมินสูงสุด อันดับ 1 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2560 – 2562)
• รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award (TQA) ประจำปี 2562
การศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ
• Pacific Rim Bankers Program : University of Washington , USA
• International Housing Finance Program : Wharton School , University of Pennsylvania
• โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง : เคมบริดจ์ – ธรรมศาสตร์
• Senior Executive Program (SEP) : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ (SEP 24)
• การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 7
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 6 (TEPCoT 6)
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1 (LSP 1)
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 (ปปร.19)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 23)
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23 (บยส. 23)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
• รองประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด