ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ครั้งที่ 7 โครงการ GHB REWARD

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ครั้งที่ 7 โครงการ GHB REWARD

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท มูลค่า 40,167.9125 บาท จำนวน 10 รางวัล
1. คุณสมโภชน์ ทองชอุ่ม
2. คุณวิโรจน์ เครือดำรงค์
3. คุณอารีรัตน์ เมฆมัธยันห์
4. คุณจุฑาทิพย์ ชมชื่น
5. คุณวารุณี อิ่มวิมล
6. คุณศิริพงศ์ สีหา
7. คุณสุทน แมลงทับ
8. คุณมฤณี เย็นใจพร
9. คุณวรรณิษา ขาวผ่อง
10. คุณกัญญาวีญ์ แก้วมาก

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท มูลค่า 20,113.38 บาท จำนวน 47 รางวัล
1. คุณกิตติศักดิ์ โนคำ
2. คุณอัญญรัตน์ จิตตสัมพันธ์สุข
3. คุณทองเสาร์ แก้วภา
4. คุณประพันธ์ นาวาพนม
5. คุณวิรัตน์ ยันตเวช
6. คุณสมชาย แซ่ตั้ง
7. คุณอุปพันธ์ ทวีผล
8. คุณจรัญ ภิญเดช
9. คุณกฤษณะ ตังคจิวางกูร
10. คุณอรสา บำรุงพาณิชย์การ
11. คุณพิมลดา จำรัสแสง
12. คุณนุ่มเนียร ใจมั่น
13. คุณเพชรน้อย เวทยประสิทธิ์
14. คุณณัฏฐิณี ทองเอกสิทธิ์
15. คุณภาณุรัตน์ เริงอารมณ์
16. คุณฐิติอร ศิริวงศ์วิบูลย์
17. คุณรำไพทิพย์ ธีรนิติ
18. คุณชุติมา กิตติวงศ์สถาพร
19. คุณรุ่งโรจน์ ศรีสมบัติ
20. คุณศิลปชัย ใจเข้าชุม
21. คุณวีรินทร์ภัทร ยศเมืองดี
22. คุณวรินทร ธิวงศ์
23. คุณวันดี ทองรัตน์
24. คุณศิริรักษ์ ราชพลแสน
25. คุณกัลยา ศรีบุญโรจน์
26. คุณณัฐธยาน์ จันทรนาคี
27. คุณประพันธ์ โชติยานันทวงศ์
28. คุณสาธร กลิ่นศรีสุข
29. คุณเสาวคนธ์ สมบูรณ์รัมย์
30. คุณธนพลณ์ ณรุณ
31. คุณอลงกรณ์ ทองโภชน์
32. คุณรตินันท์ เดชผล
33. คุณเอกชัย พูลทรัพย์
34. คุณมงคล คล้ายผจญ
35. คุณศุภลักษณ์ เพชรมี
36. คุณวัชรพงษ์ นาคเอม
37. คุณนิสาร กลิ่นไกล
38. คุณสุชาดา พริ้มแก้ว
39. คุณบุษราภรณ์ ภาคกาย
40. คุณจินดาหรา ทันสมัย
41. คุณชญาน์นนท์ คติศักดิ์ทักข์
42. คุณสันติ ทับวงษ์
43. คุณพงษ์สกร วัฒนศิริวิบูลย์
44. คุณปิยวิทย์ หนุมาศ
45. คุณชนิทธิ์ เอียบสกุล
46. คุณยวิษฐา ทองผุด
47. คุณนนธ์ทรี เนียมบุญ

Link ที่เกี่ยวข้อง : https://reward.ghbank.co.th/