ธอส. จับมือ ตชด. ต่อยอดความรู้แก่ ครูตชด. รุ่นที่ 3 พัฒนาอาชีพในชุมชนให้เข้มแข็ง สู่ชุมชนต้นแบบ

ธอส. จับมือ ตชด. ต่อยอดความรู้แก่ ครูตชด. รุ่นที่ 3 พัฒนาอาชีพในชุมชนให้เข้มแข็ง สู่ชุมชนต้นแบบ

คุณสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วย พันตำรวจเอกวชิระ พานิชการ รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ธอส. พัฒนาชีวิตครู ตชด. เพื่อสังคมไทยก้าวไกล ยั่งยืน ปี 2563” โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “1 อาชีพ 1 ชุมชน เพื่อชุมชนครูตชด. ต้นแบบ” มุ่งถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำแนวคิด เทคนิค และวิธีการที่ได้รับไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับโรงเรียนของตนเอง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการถ่ายทอดประสบการณ์ จากศิษย์ของโรงเรียน ตชด. ที่กลับมาพัฒนาชุมชมของตนเอง รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน โดยมุ่งหวังให้ทุกครอบครัวในชุมชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้คัดเลือกครู ตชด. ในพื้นที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จังหวัดสระแก้ว จำนวน 11 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 22 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยธนาคารฯ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้ร่วมกันมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้กับครู ตชด. ที่เข้าร่วมโครงการด้วย การจัดกิจกรรมดังกล่าว ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถสร้างความประทับใจ พร้อมทั้งเปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่ครู ตชด. ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในโรงเรียนและถ่ายทอดสู่นักเรียนและชุมชนได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือ ธอส. เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี 2563” ระหว่าง ธอส. กับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และเป็นโครงการ CSR After Process ด้านการศึกษา และด้านสังคม ตาม CSR Model : I AM GHB ของธนาคาร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมแคนทารี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี