ธอส. ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

ธอส. ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการ "ให้โลหิต เพิ่มชีวิต" โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 245 คน ซึ่งทางสภากาชาดไทยได้รับโลหิตจำนวน 98,000 ซีซี ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ปริมาณโลหิตน้อยลง ขณะที่ความต้องการใช้เลือดของผู้ป่วยมีจำนวนมาก เพื่อให้สภากาชาดไทยมีปริมาณเลือดสำรองเพียงพอต่อความต้องการใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ของธนาคาร และ ปลูกจิตสำนึกใน CSR in Mind ให้เกิดแก่พนักงานทุกคน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่