ฝ่ายสป.1 จัดพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัยใน “โครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัย ฯ ปี 2563”

ฝ่ายสป.1 จัดพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัยใน “โครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัย ฯ ปี 2563”

คุณวันชัย พงศ์บุญชู ผู้อำนวยการฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 1 คุณเสนาะ พูลผล ผู้จัดการเขตสำนักงานเขตกรุงเทพ-เหนือ คุณชนากานต์ จิตบริบูรณ์ ผู้จัดการเขตสำนักงานเขตกรุงเทพ-ใต้ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 2 คุณเกษม ปารีพันธ์ ผู้จัดการเขตสำนักงานเขตกรุงเทพ-ตะวันตก คุณบดินทร์ เยาวภาคย์โสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 1 คุณมณฑา พันธ์ชนะชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 1 ผู้จัดการสาขา พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 1 ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรม ส่งมอบที่อยู่อาศัย ตามโครงการ สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2563 ซึ่งธนาคารฯ ได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้าน จำนวน 8 หลัง พร้อมทั้งได้มอบผ้าห่มกันหนาว นาฬิกา และเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยมีคุณนาวีกร บุญตาระวะปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมการส่งมอบ และมีคุณ สมชาติ ป้อมแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบที่อยู่อาศัยตามโครงการฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามภารกิจหลักของธนาคาร ในการช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน”