ธอส.ส่งมอบอาคารเรียน และจัดตั้งโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อน้อง ให้แก่ ร.ร.ตชด.บ้านน้ำอ้อม อ.เขาฉกรรจ์

ธอส.ส่งมอบอาคารเรียน และจัดตั้งโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อน้อง ให้แก่ ร.ร.ตชด.บ้านน้ำอ้อม อ.เขาฉกรรจ์

คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร และพนักงานสาขาในพื้นที่ ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียน ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ตาม “โครงการ สร้าง/ซ่อมอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร” ประจำปี 2563 ซึ่งประสบปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 2,000,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน พร้อมสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท เพื่อปรับภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียนให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านให้แก่นักเรียนจำนวน 10 หลัง เฉลี่ยหลังละ 50,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค มูลค่าหลังละ 5,000 บาท ตามโครงการ สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อน้อง จำนวนเงิน 50,000 บาท โดยการสร้างธนาคารจำลองและลงระบบการรับฝากเงินอย่างง่าย เพื่อสร้างวินัยทางการออมให้กับเด็กนักเรียน ให้สามารถสร้างรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้การมีบ้านเป็นของตนเองทำได้ง่ายขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ธนาคารได้ให้การสนับสนุนโครงการ สร้าง/ซ่อมอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่องให้กับโรงเรียน ตชด. มาแล้วจำนวน 30 แห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร