Terms Privacy

บริษัท โฟกัส 1 อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอร์สเซส จำกัด หรือ MULTIMILLIONAIRE THAILAND หรือ เรา เป็นผู้สร้างสรรค์แพลตฟอร์ม MULTIMILLIONAIRETHAILAND.COM (รวมถึงเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ และ แอพพลิเคชั่น) และสื่อสิ่งพิมพ์ที่ตีพิมพ์ใน MULTIMILLIONAIRE THAILAND ทั้งหมด หากผู้ใช้งานต้องการเข้าถึงเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม ถือว่าคุณตกลงยอมรับข้อผูกพันของเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้

และคุณรับรองและรับประกันว่า คุณจะใช้แพลตฟอร์มของเราตามเงื่อนไขการใช้งานทุกครั้ง นอกจากนี้คุณจะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เรามอบให้เพื่อเข้าถึง Multimillionairethailand.com ไว้เป็นความลับ โดยคุณยอมรับความรับผิดต่อการใช้ของผู้ใช้และรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

เนื้อหาที่อยู่บนหรือเข้าถึงได้จากแพลตฟอร์มของเราและสื่อสิ่งพิมพ์ที่ตีพิมพ์มีลิขสิทธิ์ทั้งหมด และอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งเราอนุญาตให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดได้ในกรณีใช้งานส่วนตัวและไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ สำหรับการทำซ้ำหรือใช้เอกสารที่มีลิขสิทธิ์ของ MULTIMILLIONAIRE THAILAND ต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยตรงจากเรา หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

แพลตฟอร์มของเรามีโฆษณา และลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งนั่นไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของเรา และไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา และเราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมถึงเนื้อหาของโฆษณาที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มของเราด้วย

ข้อมูลสนับสนุน ได้แก่ ข้อความ วิดีโอ ภาพนิ่ง เสียง หรืออื่นๆ ที่ถูกแสดง หรืออัพโหลดลงบนแพลตฟอร์มของเรา เรามีสิทธิ์แต่ผู้เดียวในการถอดถอน เปลี่ยนแปลง หรือตัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มของข้อมูลสนับสนุนที่เราเห็นว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 1. ผิดบทบัญญัติกฎหมาย หรือระเบียบ
2. ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
3. เราต้องกระทำตามคำสั่งของหน่วยงานด้านกฎหมาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ข้อมูลทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลอกลวง
5. ขัดกับวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มของเรา
6. ทำให้กังวลว่าอาจก่อให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย
7. ข้อมูลผิดอย่างนัยสำคัญ
8. หมิ่นประมาทบุคคลอื่น
9. ข้อมูลลามก อนาจาร ขัดต่อศีลธรรม
10. มีไวรัสทางคอมพิวเตอร์

หากคุณเป็นผู้ให้ข้อมูลสนับสนุนบนแพลตฟอร์มของเรา หมายถึงคุณเป็นเจ้าของข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย และคุณอนุญาตให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะไม่ว่าในสื่อใดก็ตามที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้คุณยังอนุญาตให้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของเราสามารถทำซ้ำ ดัดแปลง ประยุกต์ แปล แจกจ่าย โดยไม่มีค่าแห่งลิขสิทธิ์

ทั้งนี้บนแพลตฟอร์มของเรา อาจมีข้อมูลสนับสนุนจากผู้ใช้แพลตฟอร์มหลายราย ซึ่งคุณรับทราบและตกลงว่าเราไม่ได้ควบคุมหรือจำกัดการให้ข้อมูลสนับสนุน และเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลสนับสนุนของผู้ใช้แพลตฟอร์มรายอื่นๆ

เราสามารถเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้หรือเงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงเปลี่ยนเส้นทางหรือตำแหน่งของลิงก์ หรือโดเมนย่อย หรือเชื่อมต่อเนื้อหาที่บรรจุไว้ในลิงก์ หรือโดเมนย่อยบนเว็บไซต์ของเราเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มของเรา เราถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว และในกรณีที่คุณปฏิเสธเงื่อนไขการใช้งานหรืออื่น ๆ บนแพลตฟอร์มของเรา คุณสามารถหยุดการใช้งานแฟลตฟอร์มของเราได้ทุกเมื่อ

เราไม่รับรองว่าเนื้อหาที่ปรากฎบนแพลตฟอร์มของเราและในสื่อสิ่งพิมพ์ที่ตีพิมพ์ใน MULTIMILLIONAIRE THAILAND ทั้งหมด นั้นถูกต้องหรือมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดกับบุคคลที่อ้างอิงหรือใช้ข้อมูลที่ปรากฏหรือไม่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มของเรา

บริษัท โฟกัส 1 อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอร์สเซส จำกัด หรือ เรา รับผิดชอบในการบำรุงรักษาแพลตฟอร์มของเรา


ข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์

การใช้แพลตฟอร์มของเราจะอยู่ภายใต้และตีความโดยกฎหมายแห่งประเทศไทย เมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มของเรา ถือว่าคุณอยู่ภายใต้เขตอำนาจทางกฎหมายของศาลในประเทศไทยโดยไม่สามารถเพิกถอนได้และไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น โดยการใช้แพลตฟอร์มของเรา คุณตกลงว่าจะไม่กระทำการดังต่อไปนี้
1. กระทำการใดๆ ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นการใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งไม่เพียงแค่การเรียกดู ทำลาย สร้างดัชนีแพลตฟอร์ม หรือการแทรกแซงการทำงานบนเว็บไซต์ของเรา
2. ส่งต่อข้อความขยะ จดหมายลูกโซ่ การแข่งขัน อีเมลขยะ แบบสำรวจ หรือข้อความแบบวงกว้าง ไม่ว่าจะในเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม
3. ใช้เนื้อหาจากแพลตฟอร์มไปในลักษณะที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม และ/หรือ ผิดวัตถุประสงค์การใช้งาน
4. สิทธิของบุคคลอื่น ละเมิดลิขสิทธิ์ ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่น รวมถึงละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน หรือกฎหมายที่มีกำหนดไว้
5. ทำซ้ำ พิมพ์ซ้ำ ส่งต่อซ้ำ ดัดแปลง ประยุกต์ แจกจ่าย แปล สร้างงานต่อเนื่องหรืองานประยุกต์ แสดงต่อสาธารณะ ขาย หรือกระทำการอย่างอื่นที่เข้าข่ายการใช้ประโยชน์อันมิชอบจากแพลตฟอร์มของเราหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่เราอนุญาตให้กระทำ
6. ส่งต่อหรือพยายามส่งต่อซึ่งไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์ ข้อบกพร่อง ม้าโทรจัน หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีลักษณะทำลาย หรือสร้างความเสียหายต่อระบบ

หากการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราจากคุณ ก่อให้เกิดความเสียหาย คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง (และเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หุ้นส่วน และพนักงาน) ต่อความสูญเสีย ความรับผิด ข้อเรียกร้อง คำสั่ง ทนาย และอื่นๆ

ภาษา

หากมีการจัดทำเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทย ให้ใช้ฉบับภาษาไทยเป็นหลักในกรณีที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอื่น ๆ


ติดต่อเรา

บริษัท โฟกัส 1 อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอสเซส จำกัด
52/76 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel : 02-736-1144
Email : [email protected]