Policy and Safety

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ระบุถึงลักษณะการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา ประมวลผล และจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดย บริษัท โฟกัส 1 อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอร์สเซส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ multimillionairethailand.com บนเดสก์ท็อป อุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต และแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะถูกเรียกว่า MULTIMILLIONAIRE THAILAND หรือ เรา

หากคุณเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้อ่านและยอมรับการรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา ประมวลผล และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว โดยเรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่เพียงแต่ ชื่อนามสกุล เบอร์โทร ที่อยู่ อีเมล ความสนใจส่วนตัว และข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
1. พัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้ได้ตรงจุดมากขึ้น
2. เชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเข้ากับข้อมูลที่เราเก็บรวมรวมได้จากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุกกี้ หรือเว็บบีคอนส์ เพื่อให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการและประสบการณ์ของคุณได้ตรงจุดมากขึ้น และเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของเราและของบุคคลที่สาม
3. ตรวจสอบว่าคุณได้เข้าถึงเนื้อหาจากเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
4. ปรับปรุงการให้บริการ ประสบการณ์ การโฆษณา และเนื้อหาที่คุณเข้าชมและใช้งานบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ ของผู้ให้บริการ
5. ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเราและคุณ เช่น การส่งแบบฟอร์มอัตโนมัติ การให้ความช่วยเหลือแก่คุณตามที่คุณต้องการ การขอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการเข้ารวมกิจกรรมต่างๆ ที่เราจัดขึ้น
6. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการทำการตลาดแบบขายตรง และ/หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลอื่นเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับและ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการทำการตลาดแบบขายตรง


เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้บทบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง หรือข้อแนะนำของประเทศไทยว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศใช้ ทั้งนี้คุณมีสิทธิที่จะ
1. เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง
2. ร้องขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลอื่น
3. คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
4. ร้องขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
5. ร้องขอให้ระงับการใช้ข้อมูลของคุณ
6. ร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


ทั้งนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า โดยแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นระยะๆ

หากคุณปฎิเสธให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุว่าเป็นข้อมูลจำเป็น หรือถอนความยินยอม เราจะไม่สามารถให้บริการและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแก่คุณได้

เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากหลายแหล่งที่มา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
1. การลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเราจากคุณ
2. การโพสต์ข่าวหรือส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ไปถึงคุณ รวมถึงการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคม (SNS) ไปถึงคุณ
3. การร่วมกิจกรรมของ MULTIMILLIONAIRE THAILAND ของคุณ
4. การติดต่อระหว่างคุณและเราผ่านนิตยสาร MULTIMILLIONAIRE THAILAND และ MULTIMILLIONAIRE DREAMLAND
5. เมื่อคุณกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม แบบสำรวจ หรืออื่นๆ รวมถึงการเข้าร่วมในการส่งเสริมการขายบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ ของผู้ให้บริการของเรา
6. การสมัครขอรับการแจ้งเตือนทางอีเมล จดหมายข่าว และข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ MULTIMILLIONAIRE THAILAND ผ่านทางเว็บไซต์Multimillionairethailand.com หรือช่องทางอื่น
7. การติดต่อเราในทุกๆ ช่องทาง หรือการขอความช่วยเหลือการใช้งาน
8. เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการของเรา และบุคคลที่สามเพื่อให้สามารถพัฒนาการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นให้แก่คุณได้

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

1. เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอ การส่งเสริมการขาย สินค้าหรือบริการ ที่เราคิดว่าน่าสนใจสำหรับคุณ
2. เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แก่คู่ค้า ผู้ให้บริการของเรา และคู่ค้าที่ลงโฆษณากับเรา เพื่อให้สามารถให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณในนามของเรา หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอจากผู้ให้บริการของเราโดยตรง หรือเพื่อช่วยให้เราสามารถให้ผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณได้ ซึ่งเป็นการทำการตลาดแบบขายตรง
3. เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณ กับคู่ค้า ผู้ให้บริการของเรา คู่ค้าที่ลงโฆษณากับเรา และบุคคลที่สามอื่นๆ (ซึ่งเป็นลูกค้าของเรา) เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการในนามของเราได้ หรือช่วยให้เราสามารถให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณ รวมถึงการติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

ทั้งนี้ คุณสามารถร้องขอให้เราไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการทำการตลาดแบบขายตรงในอนาคต

เว้นแต่ หากมีหน่วยงานสาธารณะ รัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนตามกฎหมายของเรา หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง มีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะช่วยระบุ ติดต่อ หรือดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือการแทรกแซง (ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนา) ต่อสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา ผู้ใช้ หรือบุคคลอื่นที่เกิดความเสียหายจากกิจกรรมดังกล่าว

การรักษาความปลอดภัย

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่หากคุณพบว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้อง หรือต้องการทบทวนและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเรา ได้ตลอดเวลา


ภาษา

หากมีการจัดทำเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทย ให้ใช้ฉบับภาษาไทยเป็นหลักในกรณีที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอื่น ๆ


นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ดีที่สุด เพื่อวิเคราะห์ และพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล และเพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้ใช้งาน เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ multimillionairethailand.com ที่หน้าเดสก์ท็อป เว็บไซต์บนมือถือ แท็บเล็ต และจดหมายของข่าวอิเล็กทรอนิกส์ จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติ


ติดต่อเรา

บริษัท โฟกัส 1 อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอสเซส จำกัด
52/76 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel : 02-736-1144
Email : [email protected]